Bloggen om ledarskap,
medarbetarskap och engagemang

Vem bär ansvaret för engagemang?

Vem bär ansvaret för engagemang?

Alla bär ett eget ansvar för att vara engagerade, men oftast är det chefen eller ledningen som får kritik när det inte är så. Ledarskapet och bolaget ansvarar för att skapa förutsättningar för engagemang men det är något annat än att vara ansvarig för varje individs eget engagemang. Motivation kommer inifrån, det får vi aldrig glömma!

Men företaget eller organisationen har som sagt ett ansvar för att skapa rätt förutsättningar för engagemang. Dale Carnegie lät nyligen utföra en undersökning som fokuserade på medarbetarengagemang och även om det är många faktorer som påverkar engagemang så är det den personliga relationen mellan medarbetare och deras närmaste chef som har allra störst inverkan.

En bra chef får medarbetare att känna sig uppskattade, värdefulla och trygga, men en dålig chef orsakar irritation och får dem att känna sig obekväma.

Ofta är chefer upptagna med de dagliga uppgifterna som krävs för att leda sina avdelningar. De fokuserar i stor utsträckning på rapporteringar och administration och det är lätt för chefen att tro att allt bara” rullar på” som vanligt av sig självt. Men för att medarbetarna ska bli fullt engagerade måste den närmaste chefen vara proaktiv, tydlig i sin ledarroll och ständigt arbeta på att skapa en positiv miljö på arbetsplatsen. Det krävs fokus på relationer för att kunna vara en bra chef och ledare som ger rätt förutsättningar för ett högt engagemang, bra chefer vet det och agerar så!

Flera olika bolag som arbetar med medarbetarundersökningar mäter engagemang och deras analyser visar att en ledares beteende är den främsta drivkraften för engagemangsnivån i en organisation.Framgångsrika chefer föregår med gott exempel, vilket skapar entusiasm och inspirerar medarbetare att anstränga sig extra för att utföra ett bra arbete.

Delegeringoch kommunikation är ett par andra viktig aspekter att tänka på som chef. När chefer delegerar och visar att de litar på sina medarbetare stärker de medarbetarnas förmåga att fatta beslut och bidrar till att de ”vågar” ta större ansvar. Öppen och ärlig kommunikation mellan medarbetare och chefer skapar större förståelse för både förväntningar och arbetsprestationer. Medarbetare som litar på och känner sig respekterade av sin chef upplever att de kan säga vad de tycker utan risk för negativa konsekvenser. Omvänt kan en chef som saknar förmågan att kommunicera öppet få en medarbetare att tappa förtroendet för honom/henne och även tvivla på sin egen förmåga.

Framgångsrika chefer inser dock att det inte finns en speciell mall som passar in på alla för att uppnå fullt engagemang, det krävs individkännedom! En medarbetare uppfattar hur värdefull dennes insats och arbetsprestation är genom den återkoppling och uppskattning han eller hon får av närmsta chef. Om medarbetaren får feedback och uppmuntran på ett individuellt och konkret sätt leder det till ökat självförtroende, engagemang och bättre arbetsprestation. Om en chef inte uppmärksammar ett bra utfört arbete kan det å andra sidan påverka både arbetsmoralen och produktiviteten negativt. Få medarbetare upplever att deras chef ger tillräcklig återkoppling eller uppmuntran. Den sistnämnda aspekten är det mest effektiva sättet att öka engagemanget.

Så även om det är varje medarbetares eget ansvar att bidra med sin kompetens erfarenhet och en positiv attityd – sitt engagemang – så har närmaste chef en mycket stor betydelse för om den inre motivationen och engagemanget väcks eller inte....

––SUSANNA STELLNERTKommentarer
Inlägget har inga kommentarer.


Lämna en kommentar
Captcha Image

Trackback Link
http://www.visionboardc.com/BlogRetrieve.aspx?BlogID=342&PostID=691469&A=Trackback
Trackbacks
Inlägget har ingen trackback.