Bloggen om ledarskap,
medarbetarskap och engagemang

"Culture eats strategy for breakfast"

"Culture eats strategy for breakfast"

Det är inte ett självändamål att arbeta med kulturen i en verksamhet, det är helt enkelt en möjliggörare och ett effektivt verktyg för att uppnå vald strategi och de mål som är satta.

Det finns en anledning till att det berömda citatet, från den legendariska managementkonsulten och författaren Peter Drucker, - “Culture eats strategy for breakfast” - fått ett så starkt genomslag världen över.

För att vara tydlig menade han inte att strategin var obetydlig - snarare att en kraftfull och tydlig kultur var en stor konkurrensfördel och en säkrare väg för att nå framgång.

När vi pratar om kulturen i en verksamhet så kan det låta lite abstrakt och oklart men egentligen är det inte alls särskilt komplicerat. Vad man menar är egentligen inget annat än hur människor beter sig – deras handlingar. Utifrån sett är kulturen i företaget helt enkelt de värderingar, attityder och beteenden som människorna i verksamheten har och visar upp.

När du i vardagen ska fatta snabba beslut så gör du det ofta utifrån dina värderingar. Våra värderingar och attityder påverkar i stor utsträckning vårt beteende, men våra egna värderingar och vår egen ”verklighetsuppfattning” kan skilja sig radikalt från andras.

Som tur är för verksamheter så är det, förutom våra värderingar och attityder, ytterligare en sak som påverkar våra beteenden, nämligen riktlinjer. För att man inte ska hamna i en situation där varje enskild individ i en verksamhet fattar beslut utifrån enbart sina egna värderingar bör man som organisation ta fram och synliggöra verksamhetens värderingar och riktlinjer.

Verksamhetens värderingar bör tydliggöras och synliggöras för att vi som medarbetare och ledare i organisationen ska veta hur vi förväntas hantera olika situationer. Värderingarna ska vara tydliga och nedbrutna på beteendenivå. Det räcker inte med fina värdeord som sätts upp på väggarna eller trycks upp i en broschyr!

Värderingarna ska beskriva hur vi som jobbar här vill vara och vad som kan förväntas av oss. Det bör finnas en tydlig ram för vad som är önskvärt och icke önskvärt beteende. Det måste vara så tydligt att varje individ vet när man är innanför ramen och när man är utanför den.

De olika policydokument en verksamhet har handlar oftast om vad organisationen ska göra eller uppnå men sällan hur det ska gå till och här har kulturen en mycket viktig funktion.

En mängd studier visar att det är lönsamt att styra med hjälp av värderingar. Forskningsresultat visar att de organisationer som lyckats få kultur och värderingar att genomsyra organisationen, har både högre genomsnittlig avkastning och högre tillväxt. De upplever också förbättringar som högre kundnöjdhet, bättre samarbete och en mer förändringsbenägen organisation.

Det är inte bara i förhållande till hur kunden och medarbetare upplever företaget utan också i förhållande till hur man kan styra det som vi kan se de positiva effekterna av att jobba med värderingsstyrning. Att styra med hjälp av värderingar är ett mycket effektivare och snabbare sätt att styra organisationen på än genom processer, regler och rutiner.

I synnerhet för snabbväxande, rörliga och decentraliserade organisationer är detta mycket viktigt. Här ställs höga krav på att medarbetarna agerar självständigt, snabbt och framför allt i rätt riktning. Medarbetare som från början är överens om vad, hur och varför jobbet ska göras, litar på varandra och behöver ett minimum av tidsödande detaljstyrning.

Kom ihåg att värderingar styr ageranden i företaget – både önskvärda och icke önskvärda – se till att de värderingar som styr beteenden i er verksamheten går hand i hand med vad ni önskar!

 Kommentarer
Inlägget har inga kommentarer.


Lämna en kommentar
Captcha Image

Trackback Link
http://www.visionboardc.com/BlogRetrieve.aspx?BlogID=342&PostID=808347&A=Trackback
Trackbacks
Inlägget har ingen trackback.