Bloggen om ledarskap,
medarbetarskap och engagemang

Att arbeta med engagemang

Att arbeta med engagemang

Graden av engagemang hos medarbetare i arbetslivet har stor betydelse för viktiga nyckeltal. Trots detta är det få som arbetar systematiskt för att höja engagemanget. En av orsakerna till det ligger troligen i att det upplevs som ett komplext och svårt område att arbeta med, man vet helt enkelt inte riktigt hur man ska göra.

Det är inte så konstigt för engagemang ÄR ett komplext ämne!

Framförallt för att det inte bara är en faktor som påverkar engagemanget men även för att det är väldigt individuellt betingat. Det som gör att mitt engagemang väcks till liv kanske inte alls har samma effekt på dig.

Det finns en hel del forskning och undersökningar genomförda för att ta reda på hur man kan arbeta för att höja engagemanget och några av dessa resultat tänkte vi dela med oss av.

Det är ofta chefen eller ledningen som får kritik när det är ett bristande engagemang i organisationen. De har mycket riktigt ansvaret för att skapa rätt förutsättningar för engagemang men det är något annat än att vara ansvarig för varje individs eget engagemang.

Motivation kommer inifrån och ALLA bär ett eget ansvar för att vara engagerade.

Men verksamheter måste ha förståelse för att engagemang i arbetet inte endast handlar om att införa en ny strategi utan att allt samspelar och att man ständigt måste arbeta för att upprätthålla engagemanget hos medarbetarna. Engagemang är en färskvara!

För att individens engagemang ska påverkas krävs det att de organisatoriska och de individuella faktorerna samspelar. Det krävs tydliga mål på bolags-, avdelnings OCH individnivå.

För att medarbetarna ska välja att engagera sig och ta egna initiativ för att förbättra verksamheten måste människorna känna sig betydelsefulla och klimatet vara öppet.

Nyanserade samtal om vision och strategi och de gemensamma strävandena är det som inspirerar inte slagord från ledningen. Att det finns en tilltro till människor och en människosyn som präglas av att man i hjärtat tror att de anställda kan och vill är viktigt.

Engagemang och delaktighet betyder inte att ledningen kan abdikera. Tvärtom blir den svåra uppgiften att samordna initiativ från ”botten” och driva på från ”toppen”. Då krävs mycket närvaro, kommunikation och förståelse, och inte minst ”att leva som man lär”.

Det krävs också ett långsiktigt tänkande. Engagemang byggs långsamt, men kan förstöras på ett ögonblick. I vår allt mer föränderliga värld krävs mer stabilitet i de principer och inriktningar som driver företaget. Ständiga omorganisationer, omkastningar och nystarter kan vara förödande.

I någon mening handlar all utveckling om lärande. Men vi behöver metoder, information och inte minst tidså att vi kan förstå det som händer och kan utvecklas tillsammans.

Både forskning och en mängd medarbetarundersökningar visar att, även om det är många både organisatoriska och individuella faktorer som påverkar engagemanget så är det närmaste chef som har den allra största inverkan.

Framgångsrika chefer inser att det inte finns en speciell mall som passar in på alla för att uppnå fullt engagemang, det krävs individkännedom. En medarbetare uppfattar hur värdefull dennes insats och arbetsprestation är genom den återkoppling och uppskattning han eller hon får av närmsta chef.

Delegering och kommunikation är viktiga aspekter att tänka på som chef. När chefer delegerar och visar att de litar på sina medarbetare stärker de medarbetarnas förmåga att fatta beslut och bidrar till att de ”vågar” ta större ansvar. Öppen och ärlig kommunikation mellan medarbetare och chefer skapar större förståelse för både förväntningar och arbetsprestationer.

Företag är inte demokratier, men vi förväntar oss att bli konsulterade i frågor som berör oss eller där vi kan tillföra något. Om vi upplever att vi blir överkörda sjunker vår tillit till organisationen och därmed vårt engagemang.Kommentarer
Inlägget har inga kommentarer.


Lämna en kommentar
Captcha Image

Trackback Link
http://www.visionboardc.com/BlogRetrieve.aspx?BlogID=342&PostID=809208&A=Trackback
Trackbacks
Inlägget har ingen trackback.